Gyrfaoedd


Os ydych chi am newid gyrfa neu’n chwilio am her newydd, gallwch fod yn sicr fod Dŵr Cymru yn lle unigryw i weithio.

Beth sydd yng Nghymru?

Arfordir prydferth Sir Benfro, mynyddoedd mawreddog Eryri, a golygfeydd gwych Bannau Brycheiniog rhai o dirweddau mwyaf hynod ac amrywiol Ewrop…

Ar ben hynny, mae’r brifddinas – Caerdydd – lleoliad llawer o’n swyddfeydd. Mae hi’n ddinas gyffrous a bywiog sy'n denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae’n cynnig siopau o bob lliw a llun, llwyth o fwytai a thafarndai o’r radd flaenaf, a bywyd nos amrywiol… a hynny’n ogystal â datblygiad glan môr mwyaf Ewrop, Bae Caerdydd, sy’n cynnig pob math o gyfleusterau hamdden.

Ond prin dechrau yw hynny. Mae Cymru yn llawn hanes a diwylliant, gyda rhywbeth at ddant pawb. Ydy, mae Cymru yn lleoliad gwaith unigryw ac yn fan hyfryd i greu cartref.

Pam Gweithio Gyda Ni?

Rydyn ni’n gofalu go iawn am ein pobl. Yn wir, ein gweithwyr sydd wrth wraidd popeth a wnawn ni. Daw ein staff o bob math o gefndiroedd ac maent ymhlith y staff mwyaf galluog a mawr eu parch yn y maes.

Wrth ymuno â Dŵr Cymru byddwch yn ymuno â chwmni llawn pobl ymroddgar sy’n ymfalchïo yn eu gwaith a’r busnes yn gyffredinol. Yn wir, gallwn ddweud ein bod wedi datblygu diwylliant unigryw – lle mae pobl wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau gwych, a lle mae ansawdd yn wirioneddol bwysig.

Yn ei dro, mae’r cwmni’n cefnogi, yn cymell, yn meithrin ac yn gwobrwyo’r gweithwyr: gan gynnig pob math o fuddion, gwyliau mamolaeth a thadolaeth, cynlluniau bonws a llawer iawn mwy.

Felly os ydych chi’n berson dawnus, egnïol ac annibynnol, nid oes yr un cwmni tebyg o fewn y diwydiant a fydd yn gwneud mwy i’ch helpu i wireddu eich potensial.

Beth sy’n arbennig amdanom ni

Ychydig iawn o gwmnïau ym maes y cyfleustodau sy’n gallu dweud eu bod yn unigryw. Ond gall Dŵr Cymru. Yn wahanol i bob cwmni dŵr arall, nid oes cyfranddeiliaid gennym i ddylanwadu ar y ffordd y rheolir y cwmni. Cwmni dielw o’r enw Glas Cymru sydd biau’r cwmni. Mae hyn yn golygu bod yr holl elw a wnawn yn cael ei ail-fuddsoddi yn y busnes er budd ein cwsmeriaid a’n staff.

Mae hyn yn golygu bod strwythur arbennig i’r cwmni – yr aelodau sy’n ein llywodraethu, ac nid oes unrhyw fuddiannau ariannol ganddynt yn ein gwaith.

At hynny, ni yw’r chweched cwmni dŵr a charthffosiaeth o ran maint yng Nghymru a Lloegr. Rydyn ni’n gwasanaethu dros 1.4 miliwn o gwsmeriaid ledled Cymru a’r Gororau, ac yn cyflogi tua 3,000 o staff.

Yn ei hanfod, cwmni sy’n gweithredu ar sail ymddiriedaeth, didwylledd, parch, ymroddiad a gonestrwydd yw’n un ni. Mae’n gwmni y mae ein staff yn ymfalchïo ynddo.